Accepta el repte de ser persona
S’accepta a si mateixa des de les seves possibilitats i limitacions
És acollidora, dialogant i senzilla.
Té una actitud positiva enfront de la vida i de tot el que l’envolta.

Formada i de profundes conviccions
Assumeix els reptes de la cultura actual.
Coneix i analitza la realitat amb esperit crític i reflexiu.
Dóna respostes adients i originals.
Es compromet en la transformació de la realitat.

Equilibrada afectivament i psíquicament
Valora i viu la relació familiar.
Estima i se sent estimat/ada.
Viu en harmonia amb sí mateix/a.
Té unitat interna i externa.
És capaç de fer-se persona i d’interrogar-se.
Cerca i dóna sentit a la seva vida.

Capaç de prendre’s seriosament una responsabilitat
Esforç personal i responsabilitat en el treball.
Afronta les situacions amb autenticitat, serenor i actitud crítica.
Col·labora amb els altres.

Sensible i obert/a a les persones i a les seves necessitats
Solidari/a enfront de situacions concretes de la vida.
S’expressa com ésser-en-relació.
Sentit de compromís.
Actitud de servei.
Es referma la seva identitat quan resta obert/a a l’altre.

Valora abans que tot la persona i el seu entorn
Actitud respecte a la vida en totes les seves manifestacions.
Compromís per la pau i la justícia.
Respecta i estima els altres.
Estima i cuida de la natura i el medi ambient.

Obert/a a la trascendència
Recerca de la Veritat.
Integra fe-cultura-vida.
S’identifica amb la Persona i Missatge de Jesús de Natzaret.
Viu l’afiliació i la fraternitat.
Motivat/ada a viure els valors de les Benaurances.