DEVOLUCIÓ DE L'IRPF MATERNITAT I PATERNITAT

CSFAMANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

L’Agència Tributària (AEAT) ja ha posat en marxa l’eina electrònica per sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat abonades entre els anys 2014-2017.

 

Clicant el següent enllaç es pot accedir a la tramitació d’aquesta devolució per a tots els pares i mares que hagin percebut aquesta prestació des de l’any 2014.

 

Inicialment, el formulari de sol·licitud serà d’aplicació per a totes les persones que han tributat per les prestacions de la Seguretat Social durant els exercicis 2014 i 2015.

 

L’Administració Tributària informa que el gener de 2019 estarà habilitat el formulari per als casos corresponents a 2016 i 2017.

 

Les famílies afectades hauran d’emplenar la documentació establerta i enviar-la seguint les instruccions assenyalades perquè s’efectuï una rectificació de la Declaració de la Renda de l’any o anys que hagin estat percebent la prestació, amb la finalitat de que se’ls retornin les quantitats retingudes en concepte d’IRPF.

 

D’altra banda, als qui estiguin percebent la prestació aquest any 2018, a la seva propera Declaració de la Renda ja es considerarà com a exempta del pagament de l’IRPF. Únicament hauran de presentar les dades fiscals que se’ls ofereixin.

 

Aquesta devolució es duu a terme arran de la sentència del Tribunal Suprem de setembre de 2018 en la qual s’estableix que les prestacions públiques per aquest concepte estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La mesura és retroactiva fins a l’any 2014.

 

Més informació en www.agenciatributaria.es